Šampión Putovného pohára vo westernovom jazdení

Titul Šampión Putovného pohára vo westernovom jazdení sa udeľuje vo všetkých kategóriách

Hodnotenie Šampionátu Putovného pohára vo westernovom jazdení

Časové : Do hodnotenia sa započítava najlepší dosiahnutý čas jazdeckej dvojice v disciplíne na preteku. Na konci sezóny sa vypočíta priemer dosiahnutých najlepších časov  jazdeckej dvojice  v disciplíne z polovičného počtu uskutočnených pretekov v danej sezóne. Napr.:  V danom  roku je 12 pretekov. V prípade účasti na ôsmich pretekoch  v danej disciplíne , sa započíta 6 najlepších časov zo šiestich pretekov( lepší čas z dvojice štartov )  a z týchto časov sa vypočíta priemer.

Šampionát PPWJ : Priemery dosiahnutých časov z nadpolovičnej väčšiny pretekov po 1 sekunde.

 

Šampiónom Putovného pohára vo westernovom jazdení sa stáva jazdecká dvojica, ktorá sa zúčastní minimálne polovičného počtu pretekov v danej jazdeckej sezóne a dosiahne najlepší priemerný čas dosiahnutých na zúčastnených pretekoch .