Pravidlá pre jazdcov.

1.Pretekov sa môže zúčastniť len jazdecká dvojica na to spôsobilá.

2.Každý jazdec je povinný ovládať pravidlá PPWJ .

3.Za  nešportové, arogantné správanie sa jazdca a nerešpektovanie pravidiel PPWJ bude  jazdecká dvojica vylúčená z pretekov  .

4. Počas podujatia je jazdec do 18 rokov povinný nosiť pevne pripevnenú trojbodovú prilbu. Jazdec nad 18  rokov  musí mať pri vstupe do arény prilbu alebo klobúk na hlave.

5. Účasť jazdcov na schôdzi jazdcov je povinná.

6.  Kontaktné používanie bičíka je povolené vo všetkých  kategóriách  podľa zásady 3x a dosť  a to len za podbrušníkom. Za nadmerné používanie bičíka bude jazdecká dvojica z daného kola diskvalifikovaná.

7.Jazdcom mladším ako 18 rokov je povolené štartovať na žrebcovi len za prítomnosti dospelej, na to spôsobilej osoby.

8. Povolené je používanie len westernového bičíka.

9. Jazdcom je povolené používať len westernové ostrohy. Odporúčajú sa barrelové ostrohy.(šporne)

10.   Za hrubé zaobchádzanie s koňom ( kopanie, bitie,  šklbanie do papule koňa a iné) počas pretekov, na aréne, na opracovisku či  v areáli podujatia bude dvojica z pretekov diskvalifikovaná.

                                                                                          

11. Akékoľvek zranenie koňa pomôckami ( zubadlo, ostrohy...a podobne ), jazdca z daných  pretekov diskvalifikuje. Zranenie spôsobené počas prevozu koňa je jazdec povinný nahlásiť bezodkladne hlavnému rozhodcovi, ktorý rozhodne o jeho účasti na pretekoch . Je zakázané používať zubadlá a s tým súvisiace pomôcky, ktoré koňovi spôsobujú bolesť alebo nepohodlie.

12. Kôň musí mať vhodnú a bezpečnú výstroj. ( podbradný remeň  a  podhrdelník ) Na pákovom systéme uzdenia nie je potrebné použitie podhrdelného remeňa.

 

13.  Vo všetkých disciplínach je predpísaný  čistý westernový odev. K nemu  patrí westernový klobúk, respektíve prilba, westernové čižmy alebo westernové topánky, košeľa  alebo blúzka s dlhým rukávom a dlhé neroztrhané nohavice.  Vyhrnuté, alebo krátke rukávy nie sú počas disciplíny povolené. Neupravená a neustrojená jazdecká dvojica nebude vyhodnotená.

 

14. Jazdec je povinný predložiť pri registrácii na pretekoch pas koňa alebo očkovací preukaz s platným záznamom o očkovaní koňa a potrebným vyšetrením podľa aktuálne platných požiadaviek regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.

 

15.  Počas zahájenia pretekov  sú jazdci povinný absolvovať čestné kolo aj s vlajkou svojho klubu. (ak ňou disponujú).

 

16. Zahájenia a vyhodnotenia pretekov sa zúčastnia riadne ustrojené jazdecké dvojice s osedlaným koňom pričom na záver absolvujú čestné kolo v kroku.

17. Jazdec, ktorý sa z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť zahájenia alebo vyhodnotenia, je povinný to ohlásiť hlavnému rozhodcovi a organizátorovi pretekov.

 

18. Za vyviazané alebo ustajnené kone zodpovedá majiteľ koňa alebo majiteľom poverená osoba.

 

19. Pred a počas pretekov je zakázané jazdcom konzumovať alkoholické nápoje a požívať omamné látky.

 

20. Protest proti porušeniu pravidiel  PPWJ je  možné podať do 10 min. od jeho zistenia .Protest sa podáva v  kancelárii pretekov.

  a) výška kaucie pri podaní protestu je 20 eur ( o odvôvodnenosti podania protestu a porušení pravidiel PPWJ rozhodne hlavný rozhodca.)
  b) V prípade neuznania protestu kaucia prepadne v prospech pokladne PPWJ.

  c.)  Sťažnosť môže podať iba člen PPWJ.

21. V  prípade zlyhania časomiery, alebo časomeračov má jazdec právo absolvovať opravné kolo .

22. Účasť jednej jazdeckej dvojice v dvoch kategóriách počas jedných pretekov je povolená výlučne v rozličných disciplínach.

23. Kategória Open je otvorená jazdcovi po dovŕšení 16. roku života k termínu prvých pretekov PPWJ v danej sezóne.

24. Jazdec je povinný poslať elektronicky svoju prihlášku na EURORODEO.EU

( (pokiaľ  nie je v systéme eurorodeo zaregistrovaný , najskôr sa zaregistruje) najneskôr v deň pred pretekmi do 18.00 hod. Po nesplnení tejto povinnosti zaplatí  poplatok 10 eur do pokladne PPWJ v kancelárii pretekov.

25. Jazdec je povinný absolvovať seriál pretekov PPWJ v kategórii a v danej disciplíne, v ktorej sa zaregistroval na svojich  prvých pretekoch v aktuálnej sezóne, alebo bol hlavným rozhodcom zaregistrovaný na základe jeho prvých pretekov v aktuálnej sezóne.

26. Použitie akýchkoľvek nelegálnych  podporných  látok pre koňa  je zakázané . V prípade zistenia porušenia  §88 ods .1), 2), 3) zákona 440/2015 Z.z. bude jazdecká dvojica vylúčená z Putovného pohára vo westernovom jazdení. V prípade potvrdenia dopingu v ktorejkoľvek z jazdeckých federácií, hrozí jazdcovi aj koňovi doživotný zákaz účasti na podujatiach organizovaných PPWJ, ako aj anulovanie  všetkých dosiahnutých výsledkov.

 

 

     Pravidlá pre organizátorov.

1. Každý organizátor je povinný ovládať pravidlá PPWJ.

2. Organizátor je povinný 30 dní pred dňom pretekov zverejniť  propozície  na FB stránke PPWJ. Za nesplnenie povinnosti sa účtuje pokuta 50€ do pokladne PPWJ.

3. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok, ako aj iných nepredvídateľných okolností ,je možné preteky zrušiť do 8:00 hod. v deň usporiadania pretekov. Zrušenie pretekov, ich preloženie, oznamuje hlavný organizátor pretekov predsedovi PPWJ, hlavnému rozhodcovi pretekov a na FB stránku Putovného pohára vo westernovom jazdení. Náhradný termín môže organizátor oznámiť dodatočne po dohode s členmi výboru združenia PPWJ.

4. Štartovný poplatok :

Kategória   Junior 5 €                (za všetky disciplíny spolu) + 2 € kancelársky poplatok

Kategória   Open 10 €               (za všetky disciplíny spolu) + 2 € kancelársky poplatok

 

5. Pred každým pretekom je organizátor, prípadne rozhodca,  na schôdzi jazdcov povinný poučiť súťažiacich jazdcov o organizácii a priebehu pretekov.

6. Organizátor sa zaväzuje zabezpečiť na preteky kvalitný a bezpečný podklad v aréne, ktorá bude ohradená.

7 . Organizátor je povinný zabezpečiť elektronickú časomieru na dané preteky.

8. Organizátor je povinný  rozmiestniť pattern, na danú disciplínu ako aj upravovať arénu v priebehu pretekov, podľa pokynov rozhodcov.

9. Usporiadateľovi sa odporúča, pokiaľ to časový rozvrh dovoľuje, umožniť prihláseným jazdeckým dvojiciam v  jednotlivých disciplínach vstup do arény, za účelom vyskúšania si danej disciplíny.

10. Sprievodné akcie sa môžu konať mimo arény počas pretekov, a v aréne až po vyhodnotení pretekov.  

11. Organizátor zabezpečí pre každého jazdca jedno teplé jedlo a 0,5 l nealko nápoja.Pre rozhodcov a členov kancelárie zabezpečí jedno teplé jedlo a dostatok nealko nápoja.

12. Organizátor zabezpečí vodu a seno pre štartujúce kone v primeranom množstve počas celého podujatia.

13. Organizátori sa zaväzujú podľa možností ukončiť dané preteky do 18 hod.

 

             

        

  Pravidlá pre rozhodcov 

 

1. Každý rozhodca je povinný ovládať a dodržiavať pravidlá PPWJ.

2. Rozhodcom sa môže stať osoba, ktorá dovŕšila vek 21 rokov, a absolvuje školenie rozhodcov PPWJ.

3. Do funkcie rozhodcu sa záujemca prihlasuje prihláškou, ktorú podáva výboru združenia PPWJ ,ktorý ho príjme alebo odmietne.

4. Na každé preteky sa určia dvaja rozhodcovia, hlavný a pomocný. Zastúpenie rozhodcov na daných pretekoch bude určené na schôdzi výboru združenia PPWJ.

5. Rozhodcovia PPWJ sú povinný zúčastňovať sa  na školeniach rozhodcov organizovaných asociáciou PPWJ.

6. Rozhodca je povinný spravodlivo a nestranne posudzovať každú jazdu pretekárov.

7. Rozhodca reprezentuje svojím správaním a dodržiavaním pravidiel asociáciu PPWJ.

8. Rozhodca na pretekoch kontroluje správne rozmery patternu v danej disciplíne, a dáva pokyn organizátorovi, alebo osobe na to určenej na úpravu arény.

9. Kvalitu podkladu a bezpečnosť v aréne kontroluje hlavný rozhodca pretekov. V prípade nedostatkov, je organizátor na základe pokynu od rozhodcu  povinný tieto odstrániť.

10. V prípade nedodržania  pravidiel môže hlavný rozhodca preteky zrušiť.

11. Rozhodca diskvalifikuje súťažiaceho za neprimerané použitie ostrôh a iných pomôcok.V prípade verbálneho alebo fyzického útoku na rozhodcu bude jazdecká dvojica vylúčená z pretekov.

12. Sťažnosť na rozhodcu môže podať jazdec, organizátor, rozhodca,  člen výboru združenia  PPWJ.

Odvôvodnenosť  sťažnosti sa bude posudzovať na schôdzi rozhodcov .