Pravidlá pre jazdcov.

Každý jazdec je povinný ovládať pravidlá prijaté Predsedníctvom Putovného pohára vo westernovom jazdení .

1. Jazdec do 18 rokov je povinný nosiť jazdeckú prilbu.                                 

2. Používanie bičíka je podľa vlastného uváženia iba za podbrušníkom. Za nadmerné používanie bičíka môže byť jazdecká dvojica z daného kola   diskvalifikovaná. Povolené je používať len westernový bičík.

3. Jazdcom je povolené používať len barrelové ostrohy. 

4.  Používanie ostrôh je podľa vlastného uváženia.

5. Akékoľvek zranenie koňa pomôckami ( zubadlo, ostrohy...a podobne ), jazdca z daných  pretekov diskvalifikuje. Zranenie spôsobené počas prevozu koňa je jazdec povinný nahlásiť bezodkladne hlavného rozhodcovi, ktorý rozhodne o jeho účasti na preteku. Je zakázané používať zubadlá a s tým súvisiace pomôcky, ktoré koňovi spôsobujú bolesť alebo  nepohodlie.

6.  Vo všetkých disciplínach je predpísaný dobre padnúci, čistý westernový odev. K nemu  patrí westernový klobúk, westernové čižmy alebo westernové topánky , košeľa s dlhým rukávom a dlhé nohavice.  Vysúkané ,alebo krátke rukávy nie sú počas disciplíny povolené.

7. Jazdec je povinný predložiť pri registrácii na pretekoch pas koňa alebo očkovací preukaz s platným záznamom o očkovaní koňa a potrebným vyšetrením podľa veterinárnych požiadaviek. ( anémia a pod.) 

8.  Počas zahájenia pretekov  sú jazdci povinný absolvovať čestné kolo aj s vlajkou svojho klubu. (Ak ňou disponujú)

9. Vyhodnotenia pretekov sa jazdci zúčastnia ustrojení a s osedlaným koňom pričom na záver absolvujú čestné kolo v kroku. Jazdec, ktorý sa z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť vyhodnotenia, je povinný ohlásiť to hlavnému rozhodcovi a organizátorovi preteku. 

10. Na vyviazané alebo ustajnené kone v boxoch počas trvania pretekov, je majiteľ koňa (majiteľom poverená osoba) povinný zabezpečiť dohľad.

11. Pred a počas pretekov je zakázané jazdcom konzumovať alkoholické nápoje a omamné látky.

12. Počas trvania pretekov je možné podať protest proti porušeniu  pravidiel ,a to hlavnému rozhodcovi.

13. V  prípade zlyhania časomiery z technických príčin , či z chyby osôb poverených funkciou časomeračov , má  jazdec právo absolvovať  neplatné kolo ešte raz.

14. Kategória Profi-open  je určená pre jazdecké dvojice z vyšším výkonnostným štandardom . O zaradení do tejto kategórie rozhoduje hlavný rozhodca pretekov na základe priemeru 5 najlepších časov v uplynulom ročníku (časový limit pre Pole Bending 23 sec. a menej, pre Barrel race  17 sec. a menej). V prípade absolvovania menšieho počtu štartov za uplynulú sezónu o zaradení  do kategórie Profi-open rozhodne hlavný rozhodca  preteku.Jazdecká dvojica registrovaná v PPWJ, ktorá sa zúčastnila pretekov aj v iných asociáciách má právo pokračovať v pôvodnej kategórii PPWJ. 

15. Jazdci z iných asociácií nepodliehajú povinnosti platiť iné znevýhodňujúce poplatky ( napr. hosťovací poplatok ).

16. Účasť  jednej jazdeckej dvojice v dvoch kategóriách počas jedného podujatia je povolená výlučne v rozličných disciplínach.

17. Jazdec je povinný absolvovať seriál PPWJ v kategórii v danej disciplíne, v ktorej sa zaregistroval na prvom preteku v aktuálnej sezóne.

18. Jazdci jazdiaci v kategórii Junior sa môžu zúčastňovať pretekov v kategórii Open po dovŕšení 16 rokov. 

19. Jazdec je povinný poslať elektronicky svoju prihlášku na mail PPWJ najneskôr v deň pred pretekom do 18.00 hod. Po nesplnení tejto povinnosti sa účtuje poplatok 5 eur. ( mail :  prihlaskyppwj@gmail.com )

20. Použitie akýchkoľvek nelegálnych  podporných  látok pre koňa  je zakázané . V prípade zistenia porušenia  §88 ods .1), 2), 3) zákona 440/2015 Z.z. bude jazdecká dvojica vylúčená z Putovného pohára vo westernovom jazdení. V prípade potvrdenia dopingu v ktorejkoľvek z jazdeckých federácií , hrozí jazdcovi aj koňovi doživotný zákaz účasti na podujatiach organizovaných Putovným pohárom vo westernovom jazdení , ako aj anulovanie  všetkých dosiahnutých výsledkov.

 

     Pravidlá pre organizátorov.

Každý organizátor je povinný ovládať pravidlá prijaté Predsedníctvom Putovného pohára vo westernovom jazdení.

 

1. Organizátor je povinný zabezpečiť elektronickú časomieru na dané preteky a zároveň umožní , aby na časomieru dohliadala aj nezávislá osoba.

2. Organizátor je povinný  rozmiestniť pattern, na danú disciplínu ako aj upravovať arénu v priebehu pretekov, podľa pokynov rozhodcu.

3. Štartovný poplatok bude pre rok 2019 jednotný a to nasledovne:

             Kategória   Open 10 €           (za všetky disciplíny spolu)

             Kategória   Junior 5 €            (za všetky disciplíny spolu).

             Kategória   Profi-Open 10 €   ( za všetky disciplíny spolu).

 

4. Pred každými pretekmi  je organizátor povinný poučiť každého súťažiaceho jazdca o pravidlách prijatých predsedníctvom Putovného pohára vo westernovom jazdení.

5. Organizátori sa zaväzujú podľa možností ukončiť dané preteky do 18 hod.

6. Usporiadateľovi sa odporúča, pokiaľ to časový rozvrh dovoľuje, umožniť prihláseným jazdeckým dvojiciam v  jednotlivých   disciplínach  vstup do arény , za účelom vyskúšania si danej disciplíny.

7. Organizátor je povinný 30 dní pred dňom pretekov poslať mailom propozície pretekov administrátorovi web stránky PPWJ , zapisovateľovi PPWJ na zverejnenie ,ako aj na FB stránku PP.

8. Organizátor sa zaväzuje zabezpečiť na preteky kvalitný a bezpečný podklad v aréne, ktorá bude ohradená v minimálne požadovaných rozmeroch.

9. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok , ako aj iných nepredvídateľných okolností ,je možné preteky zrušiť do 8:30 hod. v deň usporiadania pretekov. Zrušenie pretekov, ich preloženie, oznamuje hlavný organizátor pretekov predsedovi Putovného pohára, hlavnému rozhodcovi a na  facebook stránku Putovného pohára vo westernovom jazdení. Náhradný termín môže organizátor oznámiť dodatočne po dohode s členmi predsedníctva PPWJ.

10. Organizátor zabezpečí pre každého jazdca jedno teplé jedlo a 0,5 l nealko nápoja.

11. Organizátor zabezpečí vodu a seno pre štartujúce kone v primeranom množstve počas celého podujatia.

 

 

 

             

        

  Pravidlá pre rozhodcov 

Každý rozhodca je povinný ovládať pravidlá prijaté Predsedníctvom Putovného pohára vo westernovom jazdení.

 

1. Rozhodcom sa môže stať osoba, ktorá dovŕšila vek 21 rokov, a disponuje s určitými skúsenosťami a vedomosťami, ktoré sa týkajú zaobchádzania s koňmi.

2. Rozhodca sa do Výboru rozhodcov Putovného pohára vo westernovom jazdení prihlasuje prihláškou, ktorú podáva Predsedníctvu Putovného pohára, ktoré ho príjme alebo odmietne. V prihláške sa svojím podpisom zaväzuje k dodržaniu všetkých pravidiel Putovného pohára a k nestrannému pristupovaniu k jazdcom a k organizátorom,  a k ich spravodlivému hodnoteniu.

3. Na každé preteky sa určia dvaja rozhodcovia, hlavný a pomocný. Zastúpenie rozhodcov na daných pretekoch bude určené na schôdze Putovného pohára vo westernovom jazdení.

4. Rozhodcovia PPWJ  sú povinný zúčastniť sa školení rozhodcov organizovaných  asociáciou Putovný pohár vo westernovom jazdení.

5. Rozhodca je povinný spravodlivo a nestranne posudzovať každú jazdu pretekárov.

6. Rozhodca je povinný ovládať a dodržiavať pravidlá odsúhlasené Predsedníctvom PPWJ.

7. Rozhodca reprezentuje svojím správaním a dodržiavaním pravidiel asociáciu PPWJ.

8. Rozhodca na pretekoch kontroluje správne rozmery paternu v danej disciplíne, a dáva pokyn organizátorovi, alebo osobe na to určenej na úpravu arény.

9. Rozhodca je povinný sledovať správne a pravdivé zapisovanie dosiahnutých časov a ich správne a pravdivé vyhodnotenie.

10. Kvalitu podkladu a bezpečnosť v aréne kontroluje hlavný rozhodca pretekov. V prípade nedostatkov, je organizátor povinný tieto odstrániť a nápravné opatrenia oznámiť hlavnému rozhodcovi.

11. V prípade nedodržania hore uvedených pravidiel môže hlavný rozhodca zrušiť preteky, alebo ich môže vedenie Putovného pohára vo westernovom jazdení vyhlásiť za neplatné v rámci asociácie  PPWJ. Body získané na zrušených /neplatných pretekov sa jazdcom nezapočítajú  v rámci šampionátu a celkového vyhodnotenia PPWJ.

12.Rozhodca diskvalifikuje súťažiaceho za neprimerané použitie ostrôh a iných pomôcok .

13. Rozhodcu je možné odvolať z Výboru rozhodcov Putovného pohára vo westernovom jazdení, a to podaním návrhu na jeho odvolanie Predsedníctvu PPWJ, ktorý tento návrh ďalej posúdi. Podaný návrh musí obsahovať aj značný a jasný dôvod na odvolanie rozhodcu. Návrh na odvolanie môže podať jazdec, organizátor, rozhodca, člen Predsedníctva PPWJ alebo člen Výboru PPWJ.